Polityka cookies

1. Postanowienia ogólne

Administratorem Państwa Danych jest Firma Wachowicz Sp. z o.o., ul Majowa 29, 42-200 Częstochowa, NIP: 573-28-47-916 (dalej jako „Administrator” lub „Wachowicz”). Z Administratorem mogą Państwo skontaktować się za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres wskazany powyżej lub poczty elektronicznej na adres e-mail biuro@wachowicz. Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

2. Sposób gromadzenia Państwa danych osobowych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących sytuacjach:
• jeżeli kontaktują się Państwo z nami bezpośrednio poprzez wiadomość e-mail wysłaną z formularza kontaktowego,
• w ramach danych przetwarzanych za pomocą plików „cookies”, jeżeli wyraziliście Państwo na to zgodę.

Możliwe są również jednak inne sytuacje, w których będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, przykładowo, gdy wymagają tego od nas obowiązujące przepisy prawa.

3. Zakres gromadzonych danych osobowych

W zależności od celu przetwarzania możemy gromadzić następujące Państwa dane osobowe:
• dane kontaktowe: imię i nazwisko, adres, numer lub numery telefonów, adres e-mail;
• inne dane, w szczególności: nazwa firmy, adres firmy, adres zamieszkania, NIP, KRS;
• dane identyfikacyjne, w szczególności numer klienta i numer umowy;
• dane związane ze sprzedażą, w tym dotyczące wykonywanie usług serwisowych;
• dane z aplikacji/stron internetowych/ mediów społecznościowych;

4. Wykorzystanie Państwa danych osobowych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:
1) jest to niezbędne dla realizacji umowy, którą zawarli Państwo z "Wachowicz" lub do podjęcia czynności, na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy;
2) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu "Wachowicz" w celach:
• statystycznych,
• badania satysfakcji klienta,
• dochodzenia roszczeń;
• marketingowych, w tym w celu przesyłania treści marketingowych (np. ofert produktów i usług "Wachowicz" oraz podmiotów z nim współpracujących), w przypadkach przetwarzania danych w tych celach, gdy interesy lub podstawowe prawa i wolności klientów nie mają charakteru nadrzędnego względem interesu "Wachowicz".
3) związanych z inną działalnością marketingową "Wachowicz" i podmiotów z nim współpracujących – w przypadku, gdy wyrazili Państwo uprzednio zgodę na przetwarzanie swoich danych w tych celach;
4) podatkowych oraz rachunkowych.
Podanie przez Państwa danych osobowych, w szczególności imienia i nazwiska, adresu, oraz – w zależności od przedmiotu umowy – innych danych, może być warunkiem jej zawarcia. W takiej sytuacji ich podanie nie będzie obowiązkowe, aczkolwiek może to skutkować niemożliwością zawarcia umowy przez "Wachowicz". Ponadto podanie określonych danych jest wymogiem ustawowym, w szczególności wynikającym z przepisów podatkowych. W pozostałym zakresie podanie przez Państwa danych jest dobrowolne.

5. Państwa uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

1) Prawo do cofnięcia zgody – w dowolnym czasie mogą Państwo wycofać zgodę, ze skutkiem od chwili wycofania zgody, na przetwarzanie danych złożoną "Wachowicz". W takim przypadku Państwa dane nie będą przetwarzane przez "Wachowicz" oraz podmioty z nim współpracujące w celach objętych uprzednią zgodą.
2) Prawo do żądania od Administratora usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – mogą Państwo żądać usunięcia wszystkich lub części swoich danych osobowych.
3) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, w przypadku gdy Państwa dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu "Wachowicz".
4) Prawo do żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych.
5) Prawo do żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych.
6) Prawo do żądania od Administratora ograniczenia Państwa danych osobowych.
7) Prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych.
8) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Mogą Państwo skorzystać z powyższych uprawnień, z wyłączeniem pkt. 8, kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem poczty tradycyjnej, na adres siedziby Administratora lub poczty elektronicznej, na adres biuro@wachowicz

6. Przekazywanie Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z "Wachowicz" oraz niektórym partnerom handlowym, jak również podmiotom realizującym na rzecz Administratora usługi prawne, usługi rachunkowe oraz usługi informatyczne, w tym również hostingowe.
Państwa dane nie będą przekazywane do odbiorców w państwach nieobjętych Europejskim Obszarem Gospodarczym.

7. Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych

Administrator podejmuje wszelkie starania, wymagane przez obowiązujące przepisy, celem zapewnienia wszelkich środków fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą oraz nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem lub dostępem.

8. Czas przechowywania Państwa danych osobowych

Państwa dane są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały pozyskane, jak również do realizacji innych celów z tym powiązanych, w szczególności w celu dochodzenia roszczeń, a także tak długo, jak wymagają tego od Administratora obowiązujące przepisy prawa, np. z zakresu rachunkowości. Państwa dane, uzyskane na podstawie Państwa uprzedniej zgody, będą przechowywane do czasu wycofania przez Państwa tej zgody. Ponadto Państwa dane przetwarzane przez Administratora na podstawie jego prawnie uzasadnionego interesu będą przechowywane do czasu wniesienia przez Państwa skutecznego sprzeciwu, zgodnie z art. 21 ust.1 RODO.

9. Zmiana postanowień Polityki Prywatności

W zależności od potrzeb oraz zmian w obowiązujących przepisach Administrator zastrzega możliwość aktualizacji niniejszej polityki prywatności, o czym zostaną Państwo poinformowani, w szczególności.

10. Pliki cookies

Rozdział „Pliki Cookies” dotyczy wszystkich korzystających z portalu "Wachowicz", a rozdział „Dane Osobowe” dotyczy wyłącznie osób, które wysłały do nas zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Pliki Cookies
Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia.
W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące Cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu Cookies. Portal stosuje Cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji
o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała, oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki). Portal http://dev.eko wykorzystuje poniższe pliki Cookies:
_utma – plik zapisywany na dysku komputera podczas pierwszych odwiedzin danej witryny. Plik zawiera unikalny numer identyfikacyjny, za pomocą którego narzędzie analityczne potrafi określić unikalnego i nowego użytkownika,
_utmb – plik cookie _utmb jest odpowiedzialny za przechowywanie informacji na temat danej wizyty,
_utmc – plik cookie współpracujący z _utmb, którego zadaniem jest ustalenie, czy należy rozpocząć śledzenie nowych odwiedzin, czy też zbierane dane powinny zostać zaliczone do istniejących odwiedzin,
_utmz – plik cookie zawierający informację na temat źródeł odwiedzin. Dzięki niemu możliwe jest policzenie m.in. odwiedzin z wyszukiwarek,
PHPSESSID – plik cookie utrzymujący identyfikator bieżącej sesji pomiędzy serwerem, na którym zainstalowana jest strona a uprzędzeniem użytkownika, za pośrednictwem którego komunikuje się on z serwerem i ze stroną.
Poziom ochrony przed Cookies ustawia się w każdej przeglądarce, aż do całkowitego blokowania plików Cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się na konto pocztowe.
Jak zmienia się ustawienia w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:

Google Chrome
Należy kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików Cookie:
- Usuwanie plików Cookie,
- Domyślne blokowanie plików Cookie,
- Domyślne zezwalanie na pliki Cookie,
- Domyślne zachowywanie plików Cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki
- Określanie wyjątków dla plików Cookie z konkretnych witryn lub domen

Internet Explorer
Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.

Mozilla Firefox
Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.

Opera
Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.

Safari
W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. W tym miejscu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”.

Dane osobowe
Administratorem Państwa danych osobowych w serwisie jest "Wachowicz".
Administrator serwisu dołożył należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
System informatyczny w którym są przetwarzane dane osobowe spełnia wymogi z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024)
W każdej chwili istnieje możliwość odwołania zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych podmiotów współpracujących z Administratorem oraz zgody na przesyłanie informacji handlowej.
Każdej osobie, której dotyczą dane (podmiotowi danych) przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.